• بی متال 1 تا 1.6 آمپر چینت مدل NR2-25G با بازه تنظیم جریان 1 الی 1.6 آمپر برای حفاظت از موتورها، مدارها و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان مورد استفاده قرار می گیرد و برای کنتاکتورهای 9 تا 32 آمپر چینت تعبیه می شود.

  232,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال 1.6 تا 2.5 آمپر چینت مدل NR2-25G یا رله حرارتی به منظور حفاظت از موتورهای الکتریکی و سایر مدارهای الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود و نحوه ی عملکرد محصول ذکر شده بر اساس اختلاف انبساط طولی دو فلز موجود در رله می باشد.

  232,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال12 تا 18 آمپر چینت مدل NR2-25G با بازه تنظیم جریان 9 تا 13 آمپر، فرکانس 50 تا 60 هرتز و ولتاژ 690 ولت برای حفاظت از موتورهای الکتریکی و سایر مدارهای تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان و اضافه بارها استفاده می شود.

  270,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال 125 تا 200 آمپر چینت مدل NR2-200G با نام دیگر رله اضافه بار، رله حرارتی یا رله اضافه بار حرارتی در بازار برق صنعتی ایران و کشورهای اروپایی و آمریکایی شناخته شده است و با ولتاژ 690 ولت، بازه تنظیم جریان 125 تا 200 آمپر و فرکانس 50 تا 60 هرتز برای کنتاکتورهای 115 تا 205 آمپری قابل نصب می باشد.

  2,255,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال 17 تا 25 آمپر چینت مدل NR2-25G با نام دیگر رله حرارتی با بازه تنظیم جریان 17 تا 25 آمپر، فرکانس 50 تا 60 هرتز و ولتاژ 690 ولت برای کنتاکتورهای 9 تا 32 آمپر قابل نصب است.

  270,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال 2.5 تا 4 آمپر چینت مدل NR2-25G با ولتاژ 690 ولت و بازه تنظیم جریان 2.5 تا 4 آمپر برای حفاظت از مدارها و سایر تجهیزات و موتورهای الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود و بر روی کنتاکتورهای 9 تا 39 آمپر چینت قابل نصب است .

  232,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال 23 تا 32 آمپر چینت مدل NR2-36G با بازه تنظیم جریان 23 الی 32 آمپر برای حفاظت از مدارهای الکتریکی و موتور یا سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان مورد استفاده قرار می گیرد 

  402,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال 23 تا 32 آمپر چینت مدل NR2-93G قطعه ای الکتریکی در برق صنعتی است که به شکل سری در مدارهای الکتریکی قرار می گیرد و همراه با کنتاکتور مناسب در تابلوهای برق برای حفاظت از موتورها و سایز تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار به کار می رود. کاربری این بی متال چینت مدل nr2-93g با فرکانس 50 تا 60 هرتز و بازه تنظیم جریان 23 تا 32 آمپر برای کنتاکتورهای 40 تا...

  493,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال 30 تا 40 آمپر چینت مدل NR2-93G قطعه ای الکتریکی در برق صنعتی است که به شکل سری در مدارهای الکتریکی قرار می گیرد و همراه با کنتاکتور مناسب در تابلوهای برق برای حفاظت از موتورها و سایز تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار به کار می رود. کاربری این بی متال چینت مدل nr2-93g با فرکانس 50 تا 60 هرتز و بازه تنظیم جریان30 تا 40 آمپر برای کنتاکتورهای 40 تا...

  493,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال 37 تا 50 آمپر چینت مدل NR2-93G قطعه ای الکتریکی در برق صنعتی است که به شکل سری در مدارهای الکتریکی قرار می گیرد و همراه با کنتاکتور مناسب در تابلوهای برق برای حفاظت از موتورها و سایز تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار به کار می رود. کاربری این بی متال چینت مدل nr2-93g با فرکانس 50 تا 60 هرتز و بازه تنظیم جریان37 تا 50 آمپر برای کنتاکتورهای 40 تا...

  493,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال 4 تا 6 آمپر چینت مدل NR2-25G با نام دیگر رله حرارتی در بازارهای صنعت برق جهان قابل شناسایی است که به منظور حفاظت از مدارهای الکتریکی، موتورها و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان (اضافه بار) مورد استفاده قرار می گیرد و در کنتاکتورهای چینت با جریان 9 تا 32 آمپر تعبیه می شود.

  232,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال 48 تا 65 آمپر چینت مدل NR2-93G قطعه ای الکتریکی در برق صنعتی است که به شکل سری در مدارهای الکتریکی قرار می گیرد و همراه با کنتاکتور مناسب در تابلوهای برق برای حفاظت از موتورها و سایز تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار به کار می رود. کاربری این بی متال چینت مدل nr2-93g با فرکانس 50 تا 60 هرتز و بازه تنظیم جریان48 تا 65 آمپر برای کنتاکتورهای 40 تا...

  493,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال 5.5 تا 8 آمپر چینت مدل NR2-25G از بازه تنظیم جریان 5.5 تا 8 آمپر، فرکانس 50 تا 60 هرتز، ولتاژ 690 ولت و دکمه های reset ،stop و test برخوردار است و تعبیه این دکمه ها برای تنظیم بی متال چینت مورد نظر بسیار کاربردی می باشد.

  232,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال 55 تا 70 آمپر چینت مدل NR2-93G قطعه ای الکتریکی در برق صنعتی است که به شکل سری در مدارهای الکتریکی قرار می گیرد و همراه با کنتاکتور مناسب در تابلوهای برق برای حفاظت از موتورها و سایز تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه بار به کار می رود. کاربری این بی متال چینت مدل nr2-93g با فرکانس 50 تا 60 هرتز و بازه تنظیم جریان 55تا 70 آمپر برای کنتاکتورهای 40 تا...

  493,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال 63 تا 80 آمپر چینت مدل NR2-93G با فرکانس 50 تا 60 هرتز، ولتاژ 690 ولت و بازه تنظیم جریان 63 تا 80 آمپر برای حفاظت از موتورهای الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود و در کنتاکتورهای 40 تا 95 آمپر چینت قابل نصب است.

  493,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال 7 تا 10 آمپر چینت مدل NR2-25G از بازه تنظیم جریان 7 تا 10 آمپر، فرکانس 50 تا 60 هرتز، ولتاژ 690 ولت و دکمه های reset ،stop و test برخوردار است و تعبیه این دکمه ها برای تنظیم بی متال چینت مورد نظر بسیار کاربردی می باشد.

  232,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال 80 تا 125 آمپر چینت مدل NR2-200 نوعی قطعه الکتریکی است که در تابلوهای برق و برق صنعتی کاربرد ویژه ای دارد و با فرکانس 50 تا 60 هرتز، ولتاژ 690 ولت و بازه تنظیم جریان 80 تا 120 آمپر برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بارها استفاده می شود.

  2,072,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال80 تا 93 آمپر چینت مدل NR2-93G با فرکانس 50 تا 60 هرتز، ولتاژ 690 ولت و بازه تنظیم جریان 80 تا 93 آمپر برای حفاظت از موتورهای الکتریکی و سایر تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان استفاده می شود و در کنتاکتورهای 40 تا 95 آمپر چینت قابل نصب است.

  493,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال 9 تا 13 آمپر چینت مدل NR2-25G با بازه تنظیم جریان 9 تا 13 آمپر، فرکانس 50 تا 60 هرتز و ولتاژ 690 ولت برای حفاظت از موتورهای الکتریکی و سایر مدارهای تجهیزات الکتریکی در برابر اضافه جریان و اضافه بارها استفاده می شود.

  270,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود....

  430,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود....

  430,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود....

  650,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود....

  430,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود....

  650,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود....

  430,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود....

  1,860,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود....

  430,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود....

  1,860,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود....

  430,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود....

  430,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود....

  430,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود....

  650,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود....

  430,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود....

  650,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود....

  430,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • بی متال یا رله حرارتی قطعه ای است برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است. در بیمتال های هیوندای ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حامل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و باعث خم شدن تیغه می شود....

  930,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  وضعیت
  قیمت
  ولتاژ