• فن های تانژانت نوع خاصی از فن های سانتریفیوژ هستند که در آن ها هوا در راستای طول پروانه مکش و در جهت عمود بر ان خارج می گردد و جریان عریض و یکنواختی را فراهم می آورد فن های تانژانت برای کاربردهایی مانند نصب در لوازم خانگی جهت خنک کاری صفحات مدارهای الکتریکی مناسب هستند

  224,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی 10 سانت آکسی لاین IP45 مدل VBX-10S2S-IP دمنده با دبی (m^3/h (240-65 برای اتصال به کانال به قطر (mm (100-200 و يا تخليه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستيكی باعث شده تا صدای محصول كاهش يابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220 ولت و فرکانس 50 هرتز است. همچنین موتو رمورد...

  129,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • این هواکش با دبی (65-240) mᶟ/h برای اتصال به کانال به قطر (100-200) mm و یا تخلیه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محصول کاهش یابد.

  92,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی 12 سانت آکسی لاین IP45 مدل VBX-12S2S-IP دمنده با دبی (m^3/h (240-65 برای اتصال به کانال به قطر (mm (100-200 و يا تخليه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستيكی باعث شده تا صدای محصول كاهش يابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220 ولت و فرکانس 50 هرتز است. همچنین موتورمورد...

  157,500 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی 12 سانت دمنده مدل VBX-12S2S سری آکسی لاین با دبی (65-240) mᶟ/h برای اتصال به کانال به قطر (100-200) mm و یا تخلیه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محصول کاهش یابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220 و فرکانس 50 هرتز ((220V-50Hz است.

  102,500 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی 15 سانت آکسی لاین IP45 مدل VBX-15S2S-IP دمنده با دبی (m^3/h (240-65 برای اتصال به کانال به قطر (mm (100-200 و يا تخليه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستيكی باعث شده تا صدای محصول كاهش يابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220 ولت و فرکانس 50 هرتز است. همچنین موتورمورد...

  202,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی 15 سانت با دمپر اتوماتیک اتوایر مدل VAL-15S2S دمنده با دبی (250-820) mᶟ/h دارای ناحیه تخلیه مربعی به طول(150-300) mm و برای نصب روی پنجره و یا تخلیه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محصول کاهش یابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220 و فرکانس 50 هرتز...

  199,500 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی 15 سانت با دمپر اتوماتیک اتولوکس مدل VAL-15H2S دمنده با دبی (250-820) mᶟ/h دارای ناحیه تخلیه مربعی به طول(150-300) mm و برای نصب روی پنجره و یا تخلیه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محصول کاهش یابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220 و فرکانس 50 هرتز...

  232,500 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی 15 سانت با دمپر دستی لوکس مدل VSL-15S2S دمنده با دبی (m^3/h (210-1000 دارای ناحيه تخليه مربع شكلی به طول (mm (150-300 و برای نصب روی پنجره و يا تخليه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستيكی باعث شده تا صدای محصول كاهش يابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220 ولت و فرکانس 50...

  173,800 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی 15 سانت دمنده مدل VBX-15S2S سری آکسی لاین با دبی (65-240) mᶟ/h برای اتصال به کانال به قطر (100-200) mm و یا تخلیه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محصول کاهش یابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220 و فرکانس 50 هرتز ((220V-50Hz است.

  114,900 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی 20 سانت با دمپر اتوماتیک اتوایر مدل VAL-20H2S دمنده با دبی (250-820) mᶟ/h دارای ناحیه تخلیه مربعی به طول(150-300) mm و برای نصب روی پنجره و یا تخلیه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محصول کاهش یابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220 و فرکانس 50 هرتز...

  2,085,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی 20 سانت با دمپر اتوماتیک اتولوکس مدل VAL-20C4S دمنده با دبی (250-820) mᶟ/h دارای ناحیه تخلیه مربعی به طول(150-300) mm و برای نصب روی پنجره و یا تخلیه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محصول کاهش یابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220 و فرکانس 50 هرتز...

  332,500 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی 20 سانت با دمپر دستی لوکس مدل VSL-20C4S دمنده با دبی (210-1000) mᶟ/h دارای ناحیه تخلیه مربع شکلی به طول (150-300) mm و برای نصب روی پنجره و یا تخلیه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محصول کاهش یابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220 و فرکانس 50 هرتز...

  308,500 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی 20 سانت با دمپر دستی لوکس مدل VSL-20S2S دمنده با دبی (210-1000) mᶟ/h دارای ناحیه تخلیه مربع شکلی به طول (150-300) mm و برای نصب روی پنجره و یا تخلیه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محصول کاهش یابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220 و فرکانس 50 هرتز...

  223,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی 20 سانت دمنده مدل VBX-20S2S سری آکسی لاین با دبی (65-240) mᶟ/h برای اتصال به کانال به قطر (100-200) mm و یا تخلیه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محصول کاهش یابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220 و فرکانس 50 هرتز ((220V-50Hz است.

  183,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی 25 سانت با دمپر اتوماتیک اتولوکس مدل VAL-25C4S دمنده با دبی (250-820) mᶟ/h دارای ناحیه تخلیه مربعی به طول(150-300) mm و برای نصب روی پنجره و یا تخلیه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محصول کاهش یابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220 و فرکانس 50 هرتز...

  380,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی 25 سانت با دمپر دستی لوکس مدل VSL-25C4S دمنده با دبی (m^3/h (210-1000 دارای ناحيه تخليه مربع شكلی به طول (mm (150-300 و برای نصب روی پنجره و يا تخليه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستيكی باعث شده تا صدای محصول كاهش يابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220 ولت و فرکانس 50...

  348,500 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی 30 سانت با دمپر اتوماتیک اتولوکس مدل VAL-30C4S دمنده با دبی (250-820) mᶟ/h دارای ناحیه تخلیه مربعی به طول(150-300) mm و برای نصب روی پنجره و یا تخلیه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محصول کاهش یابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220 و فرکانس 50 هرتز...

  427,500 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی 30 سانت با دمپر دستی لوکس مدل VSG-30C4S دمنده با دبی (210-1000) mᶟ/h دارای ناحیه تخلیه مربع شکلی به طول (150-300) mm و برای نصب روی پنجره و یا تخلیه آزاد استفاده می شود. نصب موتور به بدنه پلاستیکی باعث شده تا صدای محصول کاهش یابد. این محصول با استفاده از پلاستیک تزریق شده ساخته شده، به اتصال ارت مجهز بوده و ولتاژ کاری آن 220 و فرکانس 50 هرتز...

  404,500 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی فلزی 10 سانت مدل VMA-10S2S دمنده با دبی (m^3/h (75-1000 دارای ناحيه تخليه دايره ای شكلی به قطر (mm (100-300 و برای نصب روی پنجره و يا تخليه آزاد استفاده می شود.

  113,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی فلزی 12 سانت مدل VMA-12S2S دمنده با دبی (m^3/h (75-1000 دارای ناحيه تخليه دايره ای شكلی به قطر (mm (100-300 و برای نصب روی پنجره و يا تخليه آزاد استفاده می شود.د.

  118,500 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی فلزی 15 سانت VMA-15C2S دمنده با دبی (m^3/h (75-1000 دارای ناحيه تخليه دايره ای شكلی به قطر (mm (100-300 و برای نصب روی پنجره و يا تخليه آزاد استفاده می شود. 

  256,500 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی فلزی 15 سانت VMA-15S2S دمنده با دبی (m^3/h (75-1000 دارای ناحيه تخليه دايره ای شكلی به قطر (mm (100-300 و برای نصب روی پنجره و يا تخليه آزاد استفاده می شود. 

  130,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی فلزی 20 سانت VMA-20C2S دمنده با دبی (m^3/h (75-1000 دارای ناحيه تخليه دايره ای شكلی به قطر (mm (100-300 و برای نصب روی پنجره و يا تخليه آزاد استفاده می شود.

  282,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی فلزی 20 سانت VMA-20C4S دمنده با دبی (m^3/h (75-1000 دارای ناحيه تخليه دايره ای شكلی به قطر (mm (100-300 و برای نصب روی پنجره و يا تخليه آزاد استفاده می شود.

  255,500 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی فلزی 25 سانت VMA-25C2S دمنده با دبی (m^3/h (75-1000 دارای ناحيه تخليه دايره ای شكلی به قطر (mm (100-300 و برای نصب روی پنجره و يا تخليه آزاد استفاده می شود.

  308,500 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی فلزی 25 سانت VMA-25C4S دمنده با دبی (m^3/h (75-1000 دارای ناحيه تخليه دايره ای شكلی به قطر (mm (100-300 و برای نصب روی پنجره و يا تخليه آزاد استفاده می شود.

  282,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • هواکش خانگی فلزی 30 سانت VMA-30C4S دمنده با دبی (m^3/h (75-1000 دارای ناحيه تخليه دايره ای شكلی به قطر (mm (100-300 و برای نصب روی پنجره و يا تخليه آزاد استفاده می شود. 

  308,500 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
فیلترهای فعال:
  وضعیت
  سازنده
  قیمت