• سنسور MSP10-5-CAD یک سنسور مغناطیسی بدون تماس 2 سیمه، حساس به آهنربای دائمی و یا آهنربای الکتریکی تولید شده از جریان AC و DC که در حالت نرمال بسته می باشد. فاصله حساسیت این سنسور 5 میلی متر و بدنه آن به صورت مکعبی و از جنس پلاستیک می باشد . محدوده ولتاژ کاری این سنسور 10 تا 250 ولت AC و DC می باشد.

  236,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • سنسور MSP10-5-CN یک سنسور مغناطیسی بدون تماس 3 سیمه، حساس به آهنربای دائمی و یا آهنربای الکتریکی تولید شده از جریان AC و DC که در حالت نرمال بسته می باشد. فاصله حساسیت این سنسور 5 میلی متر و بدنه آن به صورت مکعبی و از جنس پلاستیک می باشد . محدوده ولتاژ کاری این سنسور 10 تا 30 ولت DC می باشد.

  236,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • سنسور MSP10-5-CP یک سنسور مغناطیسی بدون تماس 3 سیمه، حساس به آهنربای دائمی و یا آهنربای الکتریکی تولید شده از جریان AC و DC که در حالت نرمال بسته می باشد. فاصله حساسیت این سنسور 5 میلی متر و بدنه آن به صورت مکعبی و از جنس پلاستیک می باشد . محدوده ولتاژ کاری این سنسور 10 تا 30 ولت DC می باشد.

  236,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • سنسور MSP10-5-N2 یک سنسور مغناطیسی بدون تماس 4 سیمه، حساس به آهنربای دائمی و یا آهنربای الکتریکی تولید شده از جریان AC و DC که در حالت نرمال بسته/ باز می باشد. فاصله حساسیت این سنسور 5 میلی متر و بدنه آن به صورت مکعبی و از جنس پلاستیک می باشد . محدوده ولتاژ کاری این سنسور 10 تا 30 ولت DC می باشد.

  269,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • سنسور MSP10-5-OAD یک سنسور مغناطیسی بدون تماس 2 سیمه، حساس به آهنربای دائمی و یا آهنربای الکتریکی تولید شده از جریان AC و DC که در حالت نرمال باز می باشد. فاصله حساسیت این سنسور 5 میلی متر و بدنه آن به صورت مکعبی و از جنس پلاستیک می باشد . محدوده ولتاژ کاری این سنسور 10 تا 250 ولت AC و DC می باشد.

  236,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • سنسور MSP10-5-ON یک سنسور مغناطیسی بدون تماس 3 سیمه، حساس به آهنربای دائمی و یا آهنربای الکتریکی تولید شده از جریان AC و DC که در حالت نرمال باز می باشد. فاصله حساسیت این سنسور 5 میلی متر و بدنه آن به صورت مکعبی و از جنس پلاستیک می باشد . محدوده ولتاژ کاری این سنسور 10 تا 30 ولت DC می باشد.

  236,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • سنسور MSP10-5-OP یک سنسور مغناطیسی بدون تماس 3 سیمه، حساس به آهنربای دائمی و یا آهنربای الکتریکی تولید شده از جریان AC و DC که در حالت نرمال باز می باشد. فاصله حساسیت این سنسور 5 میلی متر و بدنه آن به صورت مکعبی و از جنس پلاستیک می باشد . محدوده ولتاژ کاری این سنسور 10 تا 30 ولت DC می باشد.

  236,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • سنسور MSP10-5-P2 یک سنسور مغناطیسی بدون تماس 4 سیمه، حساس به آهنربای دائمی و یا آهنربای الکتریکی تولید شده از جریان AC و DC که در حالت نرمال بسته/ باز می باشد. فاصله حساسیت این سنسور 5 میلی متر و بدنه آن به صورت مکعبی و از جنس پلاستیک می باشد. محدوده ولتاژ کاری این سنسور 10 تا 30 ولت DC است.

  212,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • سنسور MSR12-5-CAD یک سنسور مغناطیسی بدون تماس 2 سیمه، حساس به آهنربای دائمی و یا آهنربای الکتریکی تولید شده از جریان AC,DC که در حالت نرمال بسته/ باز می باشد. . فاصله حساسیت این سنسور 5 میلی متر و بدنه آن به صورت سیلندری M12 با رزوه 1 و از جنس برنج بوده که با کروم آبکاری شده است. محدوده ولتاژ کاری این سنسور 10 تا 30 ولت DC می باشد.

  201,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • سنسور MSR12-5-CN یک سنسور مغناطیسی بدون تماس 3 سیمه، حساس به آهنربای دائمی و یا آهنربای الکتریکی تولید شده از جریان AC,DC که در حالت نرمال بسته می باشد. . فاصله حساسیت این سنسور 5 میلی متر و بدنه آن به صورت سیلندری M12 با رزوه 1 و از جنس برنج بوده که با کروم آبکاری شده است. محدوده ولتاژ کاری این سنسور 10 تا 30 ولت DC می باشد.

  201,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • یک سنسور سه سیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال بسته می باشد ,فاصله حساسیت آن 5 میلی متر است . محدودی ولتاژ آن از10الی 30 ولت DC وبدنه این سنسور به صورت سیلندری M12با آبکاری کروم می باشد .

  201,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • یک سنسور چهار سیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت منفی در دو  حالت نرمال باز و نرمال بسته می باشد, فاصله حساسیت آن5  میلی متر است. محدوده ی ولتاژ آن از10الی 30 ولت DC و بدنه این سنسور به صورت سیلندری M12 با آبکاری کروم می باشد .

  230,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • یک سنسور دوسیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال باز می باشد ,فاصله حساسیت آن 5 میلی متر است . محدوده ی ولتاژ آن از 10 ولت الی 250 ولت AC  وDC وبدنه این سنسور به صورت سیلندری M12با آبکاری کروم می باشد .

  201,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • یک سنسور سه سیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال بازمی باشد ,فاصله حساسیت آن 5 میلی متر است . محدودی ولتاژ آن از10الی 30 ولت DC وبدنه این سنسور به صورت سیلندری M12با آبکاری کروم می باشد .

  201,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • یک سنسور سه سیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال باز می باشد ,فاصله حساسیت آن 5 میلی متر است . محدودی ولتاژ آن از10الی 30 ولت DC وبدنه این سنسور به صورت سیلندری M12با آبکاری کروم می باشد .

  201,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • یک سنسور چهار سیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت خروجی مثبت و در حالت عادی نرمال باز و نرمال بسته می باشد, فاصله حساسیت آن 5  میلی متر است. محدوده ی ولتاژ آن از10 الی 30 ولت DC و بدنه این سنسور به صورت سیلندری M12 با آبکاری کروم می باشد.

  230,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • سنسور مغناطیسی MSR18-10-CAD  یک سنسور دو سیمه حساس به آهنروبای دایمی ویا آهنروبای الکتریکی تولید شده از جریان AC,DC  می باشد. وضعیت خروجی آن در حالت عادی بسته بوده و فاصله حساسیت این سنسور 10 میلی متر و بدنه این سنسور سیلندری M18  با آبکاری کروم ومحدودیت ولتاژ آن از 10 الی 250 ولت AC,DC بوده.

  216,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • یک سنسور سه سیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال بسته می باشد ,فاصله حساسیت آن 10 میلی متر است . محدودی ولتاژ آن از10الی 30 ولت DC وبدنه این سنسور به صورت سیلندری M18با آبکاری کروم می باشد .

  216,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • یک سنسور سه سیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال بسته می باشد ,فاصله حساسیت آن 10 میلی متر است . محدودی ولتاژ آن از10الی 30 ولت DC وبدنه این سنسور به صورت سیلندری M18با آبکاری کروم می باشد .  

  216,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • یک سنسور دوسیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال باز می باشد ,فاصله حساسیت آن 10 میلی متر است . محدوده ی ولتاژ آن از 10 ولت الی 250 ولت AC  وDC وبدنه این سنسور به صورت سیلندری M18با آبکاری کروم می باشد .  

  216,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • یک سنسور سه سیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال باز می باشد ,فاصله حساسیت آن10 میلی متر است . محدوده ی ولتاژ آن از 10 ولت الی 30 ولت DC وبدنه این سنسور به صورت سیلندری M18 با آبکاری کروم می باشد.  

  216,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • یک سنسور سه سیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت آن در حالت عادی نرمال باز می باشد ,فاصله حساسیت آن 10 میلی متر است . محدوده ی ولتاژ آن از10الی 30 ولت DC وبدنه این سنسور به صورت سیلندری M18با آبکاری کروم می باشد .

  216,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • یک سنسور چهار سیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که  وضعیت منفی در دو  حالت نرمال باز و نرمال بسته می باشد, فاصله حساسیت آن5  میلی متر است. محدوده ی ولتاژ آن از10الی 30 ولت DC وبدنه این سنسور به صورت سیلندری  M18با آبکاری کروم می باشد.

  247,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود
 • یک سنسور چهار سیمه مغناطیسی بدون تماس, حساس به میدان مغناطیسی که وضعیت خروجی مثبت و در حالت عادی نرمال باز و نرمال بسته می باشد, فاصله حساسیت آن 5 میلی متر است . محدوده ی ولتاژ آن از10 الی 30 ولت DC و بدنه این سنسور به صورت سیلندری M18 با آبکاری کروم می باشد.

  247,000 تومان موجود
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف